Informacje

Prezes UOKiK zobowiązuje Burco Development Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie do: opublikowania na stronie internetowej Burco Development Polska Sp. z o.o. z siedzibą  w Rogowie, pod adresem aktualnym w dacie wydania decyzji: www.rezydenciaustronie.pl   na jego koszt, oświadczenia o podanej niżej treści:

„Szanowni Państwo, Spółka Burco Development Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie  informuje, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wobec Spółki  decyzję zobowiązującą w dniu 3 kwietnia 2023 r. nr RLU-1/2023, dotyczącą uznania  postanowień wzorca umowy za niedozwolone i zakazującą ich wykorzystywania wobec  wszystkich konsumentów, którzy zawarli ze Spółką umowy z tymi klauzulami oraz  konsumentów, którzy mogą w przyszłości zawrzeć umowy ze Spółką. Skutkiem uznania  postanowienia umownego za niedozwolone jest jego bezskuteczność względem konsumenta będącego stroną umowy.

Spółka Burco Development Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie wskazuje, że klauzule umowne uznane za niedozwolone znajdowały się w zawartej z Panem/Panią  umowie/umowach tj. :
(1)   „Wszystkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby położenia nieruchomości. ” (§ 11 pkt 4 „Umowa współpracy w zakresie wynajmu i kompleksowej obsługi apartamentów” oraz § 19 pkt 9 „Akt notarialny – umowa zobowiązująca o skutkach umowy developerskiej”);
(2)   „(…) W przypadku gdy rzeczywista powierzchnia lokalu apartamentowego o funkcji  mieszkalnej będzie mniejsza od projektowanej o nie więcej niż 2 % projektowanej  powierzchni, Zbywająca nie będzie zobowiązana do obniżenia ceny sprzedaży lokalu. ” (§ 9  pkt 3 „Akt notarialny – umowa zobowiązująca o skutkach umowy developerskiej”);
(3)   „Od dnia oddania do użytkowania kolejnych części nieruchomości wewnątrzrezydencyjnej do dnia zawarcia umów przyrzeczonych sprzedaży ułamkowych udziałów w nieruchomości wewnątrzrezydencyjnej Nabywający będą pokrywać na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z nieruchomości wewnątrzrezydencyjnej kompleksu rezydencyjnego koszty utrzymania i korzystania z tychże części nieruchomości rezydencyjnej oraz znajdujących się na niej urządzeń” (§ 7 pkt 12 „Akt notarialny – umowa zobowiązująca o skutkach umowy developerskiej”).  Spółka zobowiązała się do zmiany wzorców umów stosowanych w obrocie z konsumentami  eliminując z ich treści zakwestionowane postanowienia. Konsumenci, którzy już zawarli ze  Spółką umowy, w których znajdują się zakwestionowane postanowienia nie będą obciążeni  ich skutkami. Dotyczy to w szczególności wszystkich konsumentów, którzy zawarli ze Spółką  umowy w oparciu o wzorzec: „Umowa współpracy w zakresie wynajmu i kompleksowej obsługi apartamentów” oraz „Akt notarialny – umowa zobowiązująca o skutkach umowy  developerskiej”, które nadal pozostają w obrocie prawnym.  Możliwe jest również przysporzenie dla konsumentów, z tytułu rekompensaty za trwające skutki naruszenia powstałe na skutek stosowania przez Spółkę wskazanych powyżej  postanowień. Rekompensata przysługuje konsumentom, którzy zawarli ze Spółką umowę w  oparciu o wzorzec: „Akt notarialny umowa zobowiązująca o skutkach umowy  developerskiej”, wobec których rzeczywista powierzchnia nabytych przez nich lokali  okazała się mniejsza niż ta zaplanowana w ww. umowie. Wartość przysporzenia będzie miała  charakter indywidualny uzależniony od wysokości ewentualnej szkody, jaką w wyniku  zastosowania zakwestionowanego postanowienia odniósł nabywca lokalu i stanowić będzie  równowartość różnicy pomiędzy ceną zapłaconą przez nabywcę za lokal a ceną jaką nabywca  powinien zapłacić za lokal przy uwzględnieniu rzeczywistej – a nie projektowanej  powierzchni lokalu, przy uwzględnieniu ceny za 1m2 lokalu wynikającej z „Aktu notarialnego  – umowy zobowiązującej o skutkach umowy developerskiej”.  Osoby chcące otrzymać rekompensatę proszone są o składanie w tym przedmiocie  pisemnego wniosku do dnia 18.09.2023, czyli w terminie  90 dni od dnia zamieszczenia niniejszego oświadczenia, poprzez złożenie go drogą:
• e-mailem na adres: ustronie@burco.pl , lub
• pocztą tradycyjną na adres: BURCO POLSKA Sp. z o.o. ROGOWO PEARL Sp.k. Rogowo, ul. Rezydencyjna 88/2, 72-330 Mrzeżyno.   – liczy się data stempla pocztowego. Wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.  Nadanie wniosku na poczcie jest równoznaczne z datą jego złożenia.  We wniosku należy podać następujące dane:
• imię i nazwisko nabywcy nieruchomości od Spółki,
• nr „Aktu notarialnego – umowy zobowiązującej o skutkach umowy developerskiej” oraz nr
aktu notarialnego „Umowy sprzedaży”;
• numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot różnicy pomiędzy ceną  zapłaconą przez nabywcę za lokal a ceną jaką nabywca powinien zapłacić za lokal przy  uwzględnieniu rzeczywistej – a nie projektowanej – powierzchni lokalu, przy uwzględnieniu  ceny za Irn2 lokalu wynikającej z „Aktu notarialnego – umowy zobowiązującej o skutkach  umowy developerskiej. Wniosek zostanie rozpatrzony a rekompensata wypłacona w terminie  30 dni od daty wpływu wniosku.  Pełna treść decyzji Prezesa UOKiK nr RLU 1/2023 r. z dnia 3 kwietnia 2023 r., znajduje się
na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf  ”.